Usługi geodezyjne - Wytyczanie granic działki i punktów granicznych

Usługi geodezyjne – Wytyczanie granic działki i punktów granicznych

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych działki wykonywane jest wszędzie tam gdzie punkty te zostały zniszczone lub naruszone zaś inwestor musi uzyskać informację o ich położeniu. Na przykład chce sprawdzić jak przebiega linia graniczna przy sprzedaży działki lub budowie ogrodzenia.

Wznowienie znaków granicznych powinno być zrobione tylko na podstawie stosownych dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia punktów granicznych trzeba zgłosić PZGiK jako praca. Po uzyskaniu z Zasobu Państwowego dokumentów dotyczących przebiegu granic działki przystępujemy do pracy .

Po przeanalizowaniu materiałów źródłowych dotyczących możliwości wyznaczenia punktów granicznych, powiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości dotyczą o pracach które będą prowadzone w danym terminie na nieruchomości przez geodetę. Z przeprowadzonych pomiarów wznowienia kamieni granicznych geodeta sporządza protokół, który obie strony muszą podpisać a także wraz z całą niezbędną dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do zasobu państwowego.

Trzeba wiedzieć, iż czynność wznowienia znaków granicznych jest czynnością techniczną która nie wywołuje żadnych zmian stanu prawnego granic nieruchomości oraz nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Aczkolwiek są to ważne i bardzo często trudne technicznie prace, bowiem geodeta musi odnaleźć położenie punktu granicznego dokładnie w tym miejscu, gdzie się pierwotnie znajdował. Żeby to zrobić poprawnie należy rzetelnie zbadać dokumentację działki, materiały archiwalny oraz często wykonać żmudną analizę w terenie bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, gdzie inny geodeta dokonał pomiaru nadając znakom ich prawidłowe położenie.

Ustalenie granic

Wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości możemy wykonać gdy właściciel nieruchomości nie wie gdzie wytyczona jest granica między działkami.

Procedury wyznaczania granic geodeta wykona gdy nie ma sporu o przebieg granicy i w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w PZGIK, gdy nie ma możliwości wyznaczenia lokalizacji znaków granicznych.

Zawiadamiamy wówczas zainteresowane strony o pomiarach wykonywanych w celu ustalenia położenia granic działek ewidencyjnych i ustalamy przebieg granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie kamieni granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Z przeprowadzonych czynności geodeta musi sporządzić protokół wytyczenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie zainteresowane strony.

Usługa ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych musi być zgodnie z aktualnym prawem zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK a dzienniki pomiarowe powstałe w jej wyniku muszą być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu prac geodezyjnych.

 

Geodeta Toruń