Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat – Prawo karne i wykroczenia

Adwokat trudniący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które wymagają roztropności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego działań. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie znajdują się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczną szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zazwyczaj prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie pochodzi z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne , gdy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z tajnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać pewnie działania. Są to więc sprawy powiązane z sposobem oraz wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zwykle skazani również ubiegają się o wydanie kary łącznej w przypadku, jeśli dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, w których osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na marne warunki w celi. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to rezulataty tych działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu też wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to również niewłaściwe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.