Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek zaświadczyć w trakcie procesu sądowego, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i zarobki wystarczające do utrzymania. Niezbędne jest też potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze kierować się korzyścią dziecka. W tej sprawie ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również otoczenie, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana niemożliwość wspólnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednej strony o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zazwyczaj najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, lecz może też powstać w postaci zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz postanowienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia adwokat może dodać dopełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz podobnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko posiada różne miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie daja rady przygotować zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje werdykt na bazie uzyskanych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych sytuacjach można starać się o absolutne odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, kiedy użyte uprzednio lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można starać się o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takiej sytuacji można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu