Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Nowoczesne instalacje biogazowe

Skąd można pozyskać biogaz?

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w Polsce i za granicą nadzwyczaj popularne, co determinuje ich łatwa dostępność, liczba i niezależny proces odnawiania za pomocą prostych procesów przyrodniczych. Do takich źródeł należy:

 • energia geotermalna
 • energia pochodząca z promieniowania słonecznego
 • energia pochodząca z przepływu wody
 • kinetyczna
 • energia biomasy

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz rolniczy, odrzuty drzewne, słomę oraz hodowle energetyczne. Z biomasy mamy możliwość pozyskać dwie postaci energii – termiczną oraz elektryczną. Ponadto możemy wyzyskać ją do wytworzenia paliwa.

Tymczasem tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich komponenty, półprodukty powstające z przetwórstwa drzewnego, odpady drewnopochodne powstające w trakcie rozmaitych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, mączka, łój zwierzęcy, odpadki powstające podczas filtrowania ścieków oraz paliwa, np. – bioetanol, biodiesel oraz biogaz (mianowicie te półwyroby i komponenty, które wcześniej powstały w 100% z biomasy). Powinniśmy pamiętać, iż biogaz jest produkowany także samoczynnie w rezultacie rozkładania się substancji organicznej. Ze względu na typ podłoża, jakie jest używane przy racjonalnej produkcji biogazu, wyodrębnia się:

 • źródła komunalne, np. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła pochodzące z przemysłu spożywczego, m. in. odpady z cukrowni
 • źródła zwierzęce, np. gnojowica
 • źródła wypływające z sektora roślinnego, m. in. uprawy energetyczne

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Którakolwiek instalacja dedykowana do generowania biogazu posiada odmienną konstrukcję biorąc pod uwagę wdrożony surowiec. Ogólnie jednak można wypunktować najistotniejsze jej składowe, bez jakich właściwie nie byłaby w stanie działać: maszyna do wstępnej obróbki biomasy, komora (oddana do fermentacji materiału), instalacja gazowa, system grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie przygotowywania i montażu instalacji biogazowych dobrą opinią w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. ma własną pracownię, w której przygotowuje się kompleksową dokumentację, np. sieci gazowych średniego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, bądź bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a mianowicie biogazie).

Fundamentalnymi jego elementami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do pozostałych pierwiastków kwalifikuje się, m.in. siarokowodór (do 5%). Metan jest łatwopalny, natomiast w większym stężeniu – eksplozyjny. Z tego powodu świetnym sposobem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona środowiska naturalnego (metan niszczy bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest budowa właściwego systemu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia wcale nie są tym samym. Pierwsza konstrukcja jest wykorzystywana jedynie do wytwarzania biogazu, druga – do otrzymywania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Biogazowania jest jednym z modułów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa zasadnicze zabiegi na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wykopywaniu w masach wysypiska otworów (na wylot). Wówczas kładzie się w nich rury z otworami – w środku będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez oddzielne pochodnie do spalania biogazu, a efektem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Dzięki niniejszej metodzie trujące gazy nie są emitowane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na użyciu analogicznej konstrukcji, lecz różnicą jest włączenie jej do kanałów gazowych z podzespołem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użytkowaniu biogaz wyciągany jest ze składowiska śmieci w łagodniejszy sposób. Ponadto okrywa się je warstwą glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. Ażeby zyskać maksymalną szczelność, rozkłada się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za sprawą odgazowania aktywnego wykorzystuje się w pierwszej kolejności do generowania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i termicznej (wraz z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu odpowiedniego wyboru pomogą eksperci z przedsiębiorstwa Wagra, którzy mają właściwą wiedzę oraz kompetencje w planowaniu oraz budowaniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę znaleźć takie usługi, jak:

 • budowa kompleksowych systemów, pozwalających odgazować odpady komunalne
 • odgazowanie składowisk śmieci za pomocą układu biernego
 • konstruowanie instalacji do przeobrażania i filtrowania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montowanie urządzeń ssąco-pompujących

Pracownicy firmy w każdej chwili służą pomocą. Są w stanie wykonać startową analizę co do dochodowości kompletnej inwestycji. Co więcej mamy szansę poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, dozór, konserwację i naprawę wszystkich urządzeń.

Jeżeli planujesz dowiedzieć się więcej o instalacjach biogazowych, ten link zaprowadzi Cię na odpowiednią stronę – Biogaz