Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

Technologie pozyskiwania biogazu

W jakich miejscach biogaz może być nadrzędnym źródłem zasilania?

Po pierwsze w filtrowaniu ścieków, gdzie sfermentowane nieczystości pochodzenia biologicznego są głównym źródłem do otrzymywania energii. W efekcie udaje się unormować osady ściekowe, a oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi wyzyskiwać następnych źródeł napięcia. Naloty pochodzące ze ścieków są wytworami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku mechanizmu oczyszczania ścieków. Fermentacja zachodzi w odrębnej komorze, gdzie materia organiczna ulega biodegradacji za sprawą bakterii metanowych. Dzięki temu jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach śmieci lokalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się bezpośrednio do atmosfery, powodując w niej destrukcyjne zmiany, np. uszkadzając sferę ozonową Ziemi. Niezmiernie ważne jest, ażeby go „wyławiać”, gdyż za wysokie zagęszczenie metanu zmieszanego z powietrzem jest ryzykowne i – po prostu – grozi wybuchem. Skutecznym sposobem na usunięcie owego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy możliwość to osiągnąć na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszej sytuacji całkowitą pulpę odpadową trzeba przedziurawić na na całej powierzchni, zaś w otworach rozmieścić rury perforowane, poprzez które będzie transportowany biogaz. Końcowymi fragmentami rur są pochodnie do spalania biogazu. Zagrożenie jest rzeczywiście wykluczane, jednakże ten układ ma jeden wielki defekt: gazu wydobywającego się ze składowiska wcale nie można w żaden sposób wykorzystać. Pochodnie służą do 100% jego spalenia. Stąd doskonalszą strategią jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest lekko zasysany przez moduł ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność wysypiska odpadów opiera się na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa wiejskie też wykorzystują metody wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który pochodzi przykładowo z pozostałości po produkcji rolnej lub odchodów zwierząt gospodarskich.

Atuty wyzyskiwania biogazu

Obok redukcji oddawania do atmosfery substancji trujących, zalet z używania biogazu jest przynajmniej parę. Biogaz przynależy do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej osób będzie z niego korzystało, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne materiały energetyczne (w czasie ich palenia wyodrębniają się trujące związki). Jego własnością jest poprawianie klasy obornika (jest wytwarzany tzw. poferment, mianowicie przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą liczbę „złych” bakterii i jest oczyszczona z chwastów), skłonność do utrzymania ustabilizowanie torfu w glebie i eliminacja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co istotne, dzięki wykorzystaniu biogazu, spada o blisko 80% przenikliwość odorów, natomiast wody powierzchniowe oraz gruntowe udaje się w znacznym stopniu „uchronić” od zanieczyszczeń.

Postanowienie: Stawianie systemu wykorzystującego biogaz

Wybudowanie instalacji biogazowej najlepiej powierzyć przedsiębiorstwu, które posiada duże doświadczenie i właściwe uprawnienia. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która posiada w swojej ofercie m. in.: projektowanie budowy gazowych, ich budowę, montaż oraz nadzór, rekultywację rejonów zielonych, opracowywanie oraz budowę kompleksów odgazowania wysypisk śmieci, założenie kompletnej instalacji do czerpania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania oraz zamontowanie generatorów prądu. Firma ma znakomitej jakości sprzętem, np. taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i badania wydajności biogazowej składowisk odpadów.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt wybudowania biogazowni jest uzależniony od sporej ilości czynników, m.in. od miejsca, rodzaju substratu, jaki będzie w niej przetwarzany bądź kwoty dofinansowania. Średni koszt wynosi prawie 15 mln zł/MW, zaś inwestycja będzie opłacalna w przeciągu 3 lat. Jeżeli chodzi o mniejsze systemy na biogaz, które posiadają moc 230 kW, to koszt wynosi prawie 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Wkład zwraca się w prawie 5 lat. Powinniśmy pamiętać, iż biogaz trzeba zaliczyć do jednego spośród niezmiernie stabilnych materiałów energetycznych. Proces fermentacji materii organicznej jest procesem nieustannym, co oznacza, iż zachodzi 24 godziny na dobę. pełny Instalacja biogazowa może więc nie tylko „wyzerować” budżet, ale dodatkowo dostarczać spore wpływy. Jest to zależne od czasu przebywania w instalacji rozkładającej się materii, okazałości zbiorników czy stopnia wykorzystania powstałego ciepła.

Który rejon będzie dobry pod instalację na biogaz?

Po pierwsze ten, do którego przedsiębiorca posiada prawo (posiada umowę przeniesienia własności bądź dzierżawy), posiada przynajmniej 2-3 ha i nie posiada układu wydłużonego, smukłego czworoboku. Przed zaplanowaniem budowy należy zbadać, czy w najbliższym czasie nie uda się otrzymać okolicznych pól (przydadzą się do rozbudowy instalacji biogazowej). Następnymi krokami są: obejrzenie planu zagospodarowania przestrzennego, usytuowania biogazowni względem kolejnych zabudowań, np. domów mieszkalnych, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu oraz odległości od zbioru materiału.

Jeśli jesteś zainteresowany generowaniem oraz pobieraniem biogazu, kliknij w niniejszy odnośnik – Odgazowanie składowiska odpadów