Archiwa tagu: geodeta

Geodeta – pomiary specjalne

PRECYZYJNE POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a także przygotowujemy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient otrzymuje kompletny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na w oparciu o co może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na prawidłowym nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie zdobytych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH

Przeprowadzamy pomiary dotyczących montażu słupów i przewodów napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki takim pomiarom można usunąć niebezpieczeństwo zbliżania linii do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się też sporządzaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu wieży, komina czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów zastosowując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są wykonywane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa i ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań wykorzystujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umiejscawiane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy także geodezyjne pomiary pozwalające na precyzyjną kontrolę, wskazującą prawidłowość wykonania lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla struktur żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest ciągle jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymogi jakościowe oraz odznaczają się wytrzymałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były precyzyjne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności w ramach budownictwa ogólnego i przemysłowego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego realizowania prac w trakcie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je poprzez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Ponadto w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy konieczną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy też zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, z zastosowaniem sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy także ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Geodeta – Mapy do celów projektowych

Geodeta jest fachem, który wymaga zdobycia odpowiednich kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. By sprostać zadaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, ponieważ praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z licznych działań.

WYZWANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Odbywa się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, gdzie leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic jest możliwa kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Podstawą ustalenia granic są: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a materiały oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę dostarcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy odbywa się wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, wypracowany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie ulega sprawdzeniu. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych przygotowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero gdy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia elementów planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych niezbędnych do wskazywania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z danymi potrzebnymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą zostać zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z informacją o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub możliwych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Pakiet dokumentacji razem z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oddaje się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jeżeli w trakcie weryfikacji nie znaleziono przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, wynikające z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest naniesienie budynku na mapy i wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Usługi geodezyjne – Wytyczanie granic działki i punktów granicznych

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych działki wykonywane jest wszędzie tam gdzie punkty te zostały zniszczone lub naruszone zaś inwestor musi uzyskać informację o ich położeniu. Na przykład chce sprawdzić jak przebiega linia graniczna przy sprzedaży działki lub budowie ogrodzenia.

Wznowienie znaków granicznych powinno być zrobione tylko na podstawie stosownych dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia punktów granicznych trzeba zgłosić PZGiK jako praca. Po uzyskaniu z Zasobu Państwowego dokumentów dotyczących przebiegu granic działki przystępujemy do pracy .

Po przeanalizowaniu materiałów źródłowych dotyczących możliwości wyznaczenia punktów granicznych, powiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości dotyczą o pracach które będą prowadzone w danym terminie na nieruchomości przez geodetę. Z przeprowadzonych pomiarów wznowienia kamieni granicznych geodeta sporządza protokół, który obie strony muszą podpisać a także wraz z całą niezbędną dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do zasobu państwowego.

Trzeba wiedzieć, iż czynność wznowienia znaków granicznych jest czynnością techniczną która nie wywołuje żadnych zmian stanu prawnego granic nieruchomości oraz nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Aczkolwiek są to ważne i bardzo często trudne technicznie prace, bowiem geodeta musi odnaleźć położenie punktu granicznego dokładnie w tym miejscu, gdzie się pierwotnie znajdował. Żeby to zrobić poprawnie należy rzetelnie zbadać dokumentację działki, materiały archiwalny oraz często wykonać żmudną analizę w terenie bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, gdzie inny geodeta dokonał pomiaru nadając znakom ich prawidłowe położenie.

Ustalenie granic

Wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości możemy wykonać gdy właściciel nieruchomości nie wie gdzie wytyczona jest granica między działkami.

Procedury wyznaczania granic geodeta wykona gdy nie ma sporu o przebieg granicy i w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w PZGIK, gdy nie ma możliwości wyznaczenia lokalizacji znaków granicznych.

Zawiadamiamy wówczas zainteresowane strony o pomiarach wykonywanych w celu ustalenia położenia granic działek ewidencyjnych i ustalamy przebieg granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie kamieni granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Z przeprowadzonych czynności geodeta musi sporządzić protokół wytyczenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie zainteresowane strony.

Usługa ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych musi być zgodnie z aktualnym prawem zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK a dzienniki pomiarowe powstałe w jej wyniku muszą być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu prac geodezyjnych.

 

Geodeta Toruń