Archiwa tagu: Notariusz cennik

Z czym warto iść do notariusza?

Z jakimi sprawami trzeba udać się do notariusza?

W naszym kraju osoba pełniąca funkcję notariusza zajmuje niezmiernie ważną rolę, gdyż wcale nie jest tylko – jak to się popularnie mówi – osobą wzbudzającą ufność, ale także kimś, kto perfekcyjnie rozeznaje się w meandrach prawa. Notariusz jest więc pracownikiem publicznym – tak jak mundurowy – i jego przeznaczeniem jest pamiętanie zawsze o interesach Klienta. Do notariusza za każdym razem wędruje się z dokładną sprawą oraz należy wziąć ze sobą wszelkie konieczne dokumenty. Te, które będą przez niego skonstruowane są stosowane jako dokumenty administracyjne oraz mają tzw. moc prawną. Innymi słowy, to co zostało w nich przez strony zatwierdzone zyskuje ważność. Nikogo więc nie powinno zastanawiać, iż do notariusza obligatoryjnie należy zabrać, przykładowo umowy bankowe, dokumenty o intercyzie czy umowę wynajmu mieszkania.

Najistotniejszym zobowiązaniem notariusza jest robienie wszystkiego zgodnie z kanonami prawa, jednomyślnie z uzyskaną widzą i kompetencjami. Krótko mówiąc nie może stąd dojść do takiej sytuacji, gdy osoba pełniąca funkcję notariusza z pełną świadomością oszukuje własnych Klientów wprowadzając liczne niedociągnięcia oraz zniekształcenia. Każdego urzędnika zaufania publicznego dotyczy Kodeks Etyki Zawodowej, który odpowiednio nakierowuje na to, w jaki sposób notariusze są zobowiązani postępować.

Deklaracje, które przygotowujemy sami, przykładowo umowę podnajmu działki, zaświadczenie o pełnomocnictwie albo pisma o przesłaniu darowizny, bynajmniej nie są objęte obowiązkowym potwierdzaniem przez notariusza. Przeważnie widnieje przy nich pieczątka notariusza, jeżeli zależy nam na tym, żeby podnieść ważność i rzetelność określonego dokumentu. Mówiąc w skrócie mówiąc – nie ma takiego zobowiązania, nie powinniśmy niepokoić się o następne zaświadczenia.

Rodzime prawo uwzględnia jednakże te sytuacje, w jakich rejent jest najzwyczajniej w świecie potrzebny. Można do nich zaliczyć dokumenty, jakie bez jego pieczątki są traktowane za nieważne.

Poniżej znajdują się niektóre z takich dokumentów:

Dokumenty nabycia oraz odsprzedaży jakichkolwiek nieruchomości – mieszkań, domków jednorodzinnych, działek pod budowę, terenów rolniczych, działek rekreacyjnych itp.

Wydanie darowizny, jeśli ofiarą jest nieruchomość

Sprzedaż prawa do lokalu spółdzielczego

Umowa rozdzielczości majątkowej, mianowicie tzw. intercyza

Podział spadku, jeżeli do podziału jest dowolna nieruchomość

Umowy dotyczące spółek, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszczególnione powyżej dokumenty muszą mieć obligatoryjnie pieczęcie i podpis notariusza. Inne w zasadzie nie muszą posiadać kształtu aktu notarialnego, wolno opracowywać je w niezależny sposób. Trzeba pamiętać, że przede wszystkim umowy zaakceptowane przed notariuszem rzeczywiście są zgodne z literą prawa.

Jeżeli mamy na uwadze spółki handlowe, to obowiązkowo muszą one zawierać w obecności rejenta, m.in. statuty, dokumenty tyczące się funduszu firmowego, zaświadczenia dotyczące objęcia poprzez współzałożyciela ustalonej części wkładów.

Przygotowanie umowy w Kancelarii Notarialnej i opatrzenie jej pieczątką i autografem rejenta podlega należytym taksom. Są one całkiem spore, jednakże zależą zwłaszcza od wartości tego, co jest przedmiotem umowy. Jeżeli jakakolwiek osoba planuje odstąpić działkę wartą co najmniej kilka milionów złotych, to musi koniecznie liczyć się z wysokimi kwotami. Ostateczna taksa jest wskazana poprzez Ministra Sprawiedliwości, jednak faktycznie jest ona duża. Rejenci absolutnie nie są zobowiązani do stawiania najwyższych stawek, natomiast co najważniejsze – „walka” między notariuszami sama wymusza ich obniżenie. Do rejenta idziemy zwłaszcza w bardzo istotnych sytuacjach, a mianowicie takich które wymagają poświadczenia przez osobę trzecią bądź pragniemy przechować ogromną ilość pieniędzy.

Czy istnieją poza tym jakiekolwiek opłaty prócz taksy notarialnej?

Oprócz tego, że osoba mająca posadę notariusza musi koniecznie pobrać za swoje działania honorarium, należy spłacić podatek, przykładowo od darowizny oraz uiścić opłaty sądowe. Opłaty takie są zwracane poprzez notariusza odpowiedniemu urzędowi skarbowemu lub sądowi. Na każdym papierze mamy szansę dobrze skontrolować, co należy spłacić. Szczególnie często Interesanci dzwonią do Kancelarii w Toruniu i zamierzają ekspresowo uzyskać informacje na temat tego, ile wynoszą poszczególne opłaty. Tylko w przypadku taksy notarialnej istnieje opcja negocjacji sumy, gdyż na inne odpłatności rejent zwyczajnie w ogóle nie ma wpływu.

Jakich rzeczy nie może robić notariusz?

Po pierwsze – notariusze absolutnie nie powinni podejmować się działań, jakie przeszkadzałyby w każdym sensie w wypełnianiu zadań osoby zaufania publicznego. Osoba pełniąca funkcję notariusza w ogóle nie może zatem zajmować się sprzedawaniem czegokolwiek, pośrednictwem (m in. w nabywaniu działek) czy doradzaniem w interesach.

Po drugie – krótko mówiąc nie powinien podejmować pracy bez zgody izby notarialnej, lecz ma możliwość wytypować zawód pracownika uczelni, pedagoga albo będącego połączeniem obu.

Po trzecie – pod wspólną nazwą czasem może podejmować działania wielu notariuszy (przykładowo w postaci spółki cywilnej) chociaż z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli planujesz dowiedzieć się o wiele więcej, kliknij w odnośnik obok – Kancelaria notarialna

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Akty notarialne – charakterystyka oraz kluczowe typy

Akty notarialne przyporządkowuje się do głównych dokumentów urzędowych, dzięki którym konkretnie zostaje określona czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, kiedy niewątpliwie wymagają tego przepisy prawa albo jeżeli dwie osoby okazują taką chęć. Od tychże dwóch elementów uzależniona jest sama struktura określonego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba praktycznie w ogóle nie potrafiąca czytać dostarczy oświadczenie woli na piśmie
 • W sytuacji umowy wiążącej do przejścia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamyśle zrealizowania trwającego przedtem zobowiązania do przekazania własności nieruchomości
 • Dotyczy ponadto umowy zawieranej w charakterze wydłużenia terminu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przesunięcia prawa wieczystego użytkowania i umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej fundatorem w trakcie zawierania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do wybranego lokalu

W formie aktu notarialnego mogą zostać spisane ponadto testamenty – inaczej dysponowania majątkiem przed śmiercią, jednak nie jest to kategorycznie wymagane przez kodeksy prawne – oprócz art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, gdy Spadkodawcy wcale nie są w stanie w intencjonalny sposób wypowiedzieć swojej woli albo podjąć decyzji i swobodnie przejawić woli. Dzieje się tak też, gdy zachodzą wątpliwości, by Spadkobiercy opracowali testament określonej zawartości albo zarządzili swoim kapitałem pod wpływem groźby. Oryginały jakichkolwiek dokumentów notarialnych są gromadzone w kancelarii notarialnej oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i innym upoważnionym osobom notariusz wydaje wypisy, które posiadają taką samą zdolność prawną jak oryginał. Wypis aktu notarialnego musi być rzetelnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczątką oraz własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi wypełniać następujące wymogi:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być zintegrowany pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Każdorazowa pobierana przez notariusza opłata jest ustalana przez właściwe ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może przyjmować zawyżonej kwoty od Klientów, bowiem jest pracownikiem państwowym oraz zawsze musi działać w sprawie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego zasadniczych czynności ustawodawczych należy przygotowywanie aktów notarialnych, potwierdzeń dziedziczenia, potwierdzeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu albo kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu bądź w opisanym miejscu), spisywanie protokołów (np. spółek), przekazywanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, tworzenie protestów weksli oraz czeków, przygotowywanie wzorców aktów, świadectw i pozostałych dokumentów. Należności notarialne można rozdzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość obiektu czynności prawnej oraz odsetek od nadwyżki. Innymi słowy, końcowa wielkość należności, jaką pobiera notariusz za dokonanie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł i 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł i 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w sytuacji, gdy czynności przeprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł).

Dokładny cennik najistotniejszych kwot notarialnych – wysokości opłat sądowych, podatku od spadków oraz darowizn oraz wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń