Archiwa tagu: Notariusz Toruń

Kancelaria notarialna – zarys historyczny i czasy współczesne

W naszym kraju bycie notariuszem jest bardzo pożądane, albowiem bynajmniej nie mamy do czynienia jedynie z – jak to się często powiada – stroną, jakiej mogą zaufać komórki społeczne, ale równolegle kimś, kto doskonale odnajduje się w skomplikowanych paragrafach. Notariusz powinien czuwać nad interesami swoich Kontrahentów i dbać o wszystkich najlepiej jak potrafi. Podstawowe zapytanie – które problemy zawierzymy kancelarii notarialnej i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jak wynika z legendy – notariat w Polsce miał pojawić się w dwunastym stuleciu, czego mają dowodzić nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy wiadomy polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został przygotowany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty ukazywały się bez ustanku po 1309 r. Notariat nad Wisłą przybrał na znaczeniu szczególnie w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami negocjacje zobowiązujące do przedstawienia miarodajnych dokumentów oraz pozostałych poświadczeń notarialnych. W tym samym okresie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat odczuwalnie rozkwitł, a bardzo ważną funkcję miał także gdy byliśmy pod zaborami, czyli w czasie 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, upłynęło piętnaście lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, lecz II wojna światowa i czasy próby odbudowy po wojnie skutecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, notariusze byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, na przykład prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Niejednokrotnie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy notariuszy, których obecnie w naszym kraju będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Doświadczony notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, ale po pierwsze, troszczy się o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego najważniejszym celem jest dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i m.in. z tego powodu w czasie realizacji powierzonego zadania powinien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to także człowiek, któremu Zleceniodawcy powierzają swoje tajemnice oraz problemy i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje uznana na rynku kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, ale warto dowiedzieć, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu pragniemy przekazać niebagatelne dla Was sprawy, ma systematycznie uzupełnianą, fachową wiedzę. Zbadajmy także, czy kancelaria notarialna daje nam bezpieczeństwo każdej transakcji. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez stresu przechowamy istotne dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – które dokumenty będą niezbędne oraz jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Będzie to niezbędny etap, ponieważ przekazanie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Odczuwalnie więcej istotnych zaświadczeń powinien do notariusza przysłać ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Jeśli chodzi o nabywcę, jest to dosyć niedługa lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument tożsamości, NIP i jeśli jest taka potrzeba zaświadczenia z banku, określające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego sporo, więc nie wahajmy się zadawać pytań notariuszowi. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najbardziej kluczowych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one jasne i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych stron. Zadbanie o to, aby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Akty notarialne – charakterystyka oraz kluczowe typy

Akty notarialne przyporządkowuje się do głównych dokumentów urzędowych, dzięki którym konkretnie zostaje określona czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, kiedy niewątpliwie wymagają tego przepisy prawa albo jeżeli dwie osoby okazują taką chęć. Od tychże dwóch elementów uzależniona jest sama struktura określonego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba praktycznie w ogóle nie potrafiąca czytać dostarczy oświadczenie woli na piśmie
 • W sytuacji umowy wiążącej do przejścia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamyśle zrealizowania trwającego przedtem zobowiązania do przekazania własności nieruchomości
 • Dotyczy ponadto umowy zawieranej w charakterze wydłużenia terminu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przesunięcia prawa wieczystego użytkowania i umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej fundatorem w trakcie zawierania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do wybranego lokalu

W formie aktu notarialnego mogą zostać spisane ponadto testamenty – inaczej dysponowania majątkiem przed śmiercią, jednak nie jest to kategorycznie wymagane przez kodeksy prawne – oprócz art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, gdy Spadkodawcy wcale nie są w stanie w intencjonalny sposób wypowiedzieć swojej woli albo podjąć decyzji i swobodnie przejawić woli. Dzieje się tak też, gdy zachodzą wątpliwości, by Spadkobiercy opracowali testament określonej zawartości albo zarządzili swoim kapitałem pod wpływem groźby. Oryginały jakichkolwiek dokumentów notarialnych są gromadzone w kancelarii notarialnej oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i innym upoważnionym osobom notariusz wydaje wypisy, które posiadają taką samą zdolność prawną jak oryginał. Wypis aktu notarialnego musi być rzetelnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczątką oraz własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi wypełniać następujące wymogi:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być zintegrowany pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Każdorazowa pobierana przez notariusza opłata jest ustalana przez właściwe ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może przyjmować zawyżonej kwoty od Klientów, bowiem jest pracownikiem państwowym oraz zawsze musi działać w sprawie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego zasadniczych czynności ustawodawczych należy przygotowywanie aktów notarialnych, potwierdzeń dziedziczenia, potwierdzeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu albo kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu bądź w opisanym miejscu), spisywanie protokołów (np. spółek), przekazywanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, tworzenie protestów weksli oraz czeków, przygotowywanie wzorców aktów, świadectw i pozostałych dokumentów. Należności notarialne można rozdzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość obiektu czynności prawnej oraz odsetek od nadwyżki. Innymi słowy, końcowa wielkość należności, jaką pobiera notariusz za dokonanie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł i 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł i 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w sytuacji, gdy czynności przeprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł).

Dokładny cennik najistotniejszych kwot notarialnych – wysokości opłat sądowych, podatku od spadków oraz darowizn oraz wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń