Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Akty notarialne – charakterystyka oraz kluczowe typy

Akty notarialne przyporządkowuje się do głównych dokumentów urzędowych, dzięki którym konkretnie zostaje określona czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, kiedy niewątpliwie wymagają tego przepisy prawa albo jeżeli dwie osoby okazują taką chęć. Od tychże dwóch elementów uzależniona jest sama struktura określonego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba praktycznie w ogóle nie potrafiąca czytać dostarczy oświadczenie woli na piśmie
 • W sytuacji umowy wiążącej do przejścia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamyśle zrealizowania trwającego przedtem zobowiązania do przekazania własności nieruchomości
 • Dotyczy ponadto umowy zawieranej w charakterze wydłużenia terminu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przesunięcia prawa wieczystego użytkowania i umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej fundatorem w trakcie zawierania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do wybranego lokalu

W formie aktu notarialnego mogą zostać spisane ponadto testamenty – inaczej dysponowania majątkiem przed śmiercią, jednak nie jest to kategorycznie wymagane przez kodeksy prawne – oprócz art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, gdy Spadkodawcy wcale nie są w stanie w intencjonalny sposób wypowiedzieć swojej woli albo podjąć decyzji i swobodnie przejawić woli. Dzieje się tak też, gdy zachodzą wątpliwości, by Spadkobiercy opracowali testament określonej zawartości albo zarządzili swoim kapitałem pod wpływem groźby. Oryginały jakichkolwiek dokumentów notarialnych są gromadzone w kancelarii notarialnej oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i innym upoważnionym osobom notariusz wydaje wypisy, które posiadają taką samą zdolność prawną jak oryginał. Wypis aktu notarialnego musi być rzetelnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczątką oraz własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi wypełniać następujące wymogi:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być zintegrowany pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Każdorazowa pobierana przez notariusza opłata jest ustalana przez właściwe ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może przyjmować zawyżonej kwoty od Klientów, bowiem jest pracownikiem państwowym oraz zawsze musi działać w sprawie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego zasadniczych czynności ustawodawczych należy przygotowywanie aktów notarialnych, potwierdzeń dziedziczenia, potwierdzeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu albo kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu bądź w opisanym miejscu), spisywanie protokołów (np. spółek), przekazywanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, tworzenie protestów weksli oraz czeków, przygotowywanie wzorców aktów, świadectw i pozostałych dokumentów. Należności notarialne można rozdzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość obiektu czynności prawnej oraz odsetek od nadwyżki. Innymi słowy, końcowa wielkość należności, jaką pobiera notariusz za dokonanie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł i 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł i 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w sytuacji, gdy czynności przeprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł).

Dokładny cennik najistotniejszych kwot notarialnych – wysokości opłat sądowych, podatku od spadków oraz darowizn oraz wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń